DJELATNOST DVD-a RESNIK-ZAGREB

Na temelju Članka 11 stavka 2. Zakona o udrugama (NN 74/14), te Članka 6. i Članka 19. Zakona o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, i 38/09)

Osnovni cilj DVD-a je razvijanje i unapređenje zaštite od požara i vatrogastva u Gradu Zagrebu kao i ostvarivanje humanitarnih, ekoloških i sportskih programa u korist građana Gradske četvrti Pešćenice-Žitnjak u naselju Resnik i Grada Zagreba. DVD se može osnovati i djelovati ako, kao ustrojstveni oblik djelovanja određen Statutom i ima Vatrogasnu postrojbu. Vatrogasna postrojba iz prethodnog stavka, prema zakonu o Vatrogastvu RH ima položaj Vatrogasne postrojbe.

Djelatnosti DVD-a su:

- unapređenje i razvitak vatrogastva i zaštite od požara,
- priprema i osposobljavanje vatrogasne postrojbe za obavljanje vatrogasne djelatnosti i vatrogasnih intervencija, sukladno Zakonu,
- poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada,
- aktivni rad na povećanju članova, poglavito mladeži,
- redovito osposobljavanje svojih članova, poglavito mladeži, za sudjelovanje u akcijama zaštite od požara i vatrogastva,
- organiziranje kulturnih i športskih priredbi koje su u svezi s obavljanjem vatrogasne djelatnosti,
- pripremanje svojih članova za sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima, - organiziranje stručnih predavanja i seminara iz oblasti vatrogastva,
- suradnja i pomoć srodnim organizacijama na teritoriju države i izvan nje,
- upravljanje vatrogasnim objektima kojih je DVD vlasnik ili korisnik,
- sudjelovanje u preventivnim aktivnostima iz zaštite od požara i vatrogastva,
- skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova DVD-a,
- ukupnom aktivnosti DVD-a poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje zaštitom od požara i vatrogastvom,
- sudjelovanje u provođenju aktivnosti na zaštiti prirode i okoliša,
- aktivno sudjelovanje u ostvarenju aktivnosti planiranih vlastitim programom rada i programom rada vatrogasne zajednice Grada Zagreba,
- surađivanje sa susjednim dobrovoljnim vatrogasnim društvima, vatrogasnom zajednicom grada Zagreba, Hrvatskom vatrogasnom zajednicom,
- provođenje aktivnosti od značaja za zaštitu od požara i vatrogastvo , poglavito tijekom ”mjeseca zaštite od požara”,
- obavljanje i drugih poslova iz zaštite od požara i vatrogastva od interesa DVD-a, koji proizlaze iz zakonski propisanih programa i planova vatrogasne zajednice Grada Zagreba i Hrvatske vatrogasne zajednice,
- pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pića i jela koje pravne i fizičke osobe organiziraju za potrebe svojih djelatnika i svojih članova u svojim prostorijama i prostorima sukladno zakonu.

Gospodarske djelatnosti:
- izdavanje brošura i knjiga, audiovizualnih i drugih edukativnih materijala, sukladno posebnim propisima,
- izradu vatrogasnih priznanja i odličja,
- najam poslovnog prostora za potrebe Vatrogasne postrojbe DVD-a, - organizacija kulturnih i sportskih priredbi

Statut DVD-a Resnik-Zagreb

.PDF

Registar neprofitnih organizacija

.PDF

Vatrogasna himna

.MP3

Himna Republike Hrvatske

.MP3

Pristupnica za članstvo

.PDF

PRAVA I DUŽNOSTI VATROGASACA

Vatrogasci u obavljanju poslova i zadataka iz vatrogasne djelatnosti imaju prava i dužnosti da:
- propisno primjenjuju, stvaralački razvijaju i sustavno usavršavaju vatrogasnu struku,
- čuvaju i izgrađuju međusobne kolegijalne odnose, razvijaju međusobno povjerenje i unapređuju kvalitetu rada u vatrogasnim organizacijama,
- u svakoj prilici čuvaju ugled vatrogastva i svoj osobni ugled,
- stručno usavršavaju i osiguravaju uvjete za usavršavanje ostalih vatrogasaca,
- čuvaju državnu, službenu i poslovnu tajnu,
- čuvaju i održavaju vatrogasne sprave, opremu i ostala materijalna sredstva,
- za vrijeme službe nose propisanu vatrogasnu odoru ili radnu odjeću, a prilikom gašenja požara i otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda i propisanu zaštitnu odjeću i opremu,
- svoje obveze obavljaju savjesno, požrtvovno i disciplinirano,
- obavljaju i druge poslove utvrđene programom rada svoje vatrogasne organizacije.

ČLANSTVO u DVD-u

Članom DVD-a u svojstvu kandidata može postati svaki građanin, koji želi raditi na ostvarenju zadataka DVD-a te koji prihvaća sve obveze koje proizlaze iz Statuta, odluka Skupštine i Upravnog odbora DVD-a.
Članom DVD-a se postaje odlukom Upravnog odbora DVD-a, na temelju prijavnice osoba te upisom u popis članova koji vodi tajnik DVD-a.

Mladež može steći članstvo u društvu u dobi od navršenih 6 do navršenih 18. godina koji pristupe članstvu DVD-a na način pripisan u članku 14. Statuta DVD-a uz pristanak roditelja ili staratelja.
Kandidati mogu postati svi građani , nakon čega mogu pristupiti za redovitog člana ako zadovolje sve uvijete iz članka 14. Statuta DVD-a.
Redoviti članovi društva su oni članovi koji imaju mjesto stanovanja na području intervencije DVD-a a nisu mlađi  od 18 godina te su na temelju prijavnice primljeni u članstvo DVD-a.
Pomažućim članom može postati čestita fizička ili pravna osoba, koja svojim materijalnim dobrima ili aktivnošću pomaže i sudjeluje u ostvarivanju zadaća DVD-a.
Veterani su članovi društva koji imaju 60 ili više godina, ali sa najmanje 10 godina članstva u DVD-u kao redoviti članovi.
Počasnim članom društva može postati onaj član, kojeg na prijedlog Upravnog odbora za osobite zasluge u ostvarivanju ciljeva i zadaće društva.
Ne može se biti istovremenom član dva ili više dobrovoljnih vatrogasnih društava.

 

Obveze člana su:
- da dosljedno provodi odluke i stavove DVD-a usmjerene unapređenju vatrogastva i zaštite od požara,
- da sudjeluje u radu DVD-a zalažući se za provedbu programa DVD-a,
- da pomaže sve akcije razvijanja DVD-a,
- da potpuno provodi sve propise i odluke koje se odnose na rad u vatrogastvu i zaštiti od požara,
- aktivno sudjelovanje u radu DVD-a,
- sudjelovanje u radu Skupštine i neposredno odlučivanje,
- pokretanje sazivanja izvanredne Skupštine,
- korištenje objekata i opreme DVD-a u skladu s rasporedom aktivnosti DVD-a.

 

Vatrogasci su dužni iskazivati inicijativu, savjesnost, samoprijegor, odlučnost, odvažnost, hrabrost, disciplinu, poštenje, kolegijalnost i izdržljivost, a kad je to potrebno, posebice prilikom gašenja požara i spašavanja ljudi iz neposredne opasnosti, obvezni su uložiti najveće osobne psihofizičke napore, brinući pritom i o vlastitoj sigurnosti. Osobni primjer svakog vatrogasca značajan je uvjet za uspješan odgoj mladeži i poticaj za provođenje zadataka. Stoga svaki vatrogasac svojim vladanjem, principijelnošću i pravilnim odnosom, uvijek i na svakom mjestu treba djelovati primjerom na mlađe i ostale članove vatrogasnih postrojbi odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava.